Mindfulness työssä ‑ohjaajaksi

Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tuk­set sovel­tu­vat henkilöille, jot­ka ovat kiin­nos­tunei­ta monipuoli­sista tavoista, joil­la mind­ful­ness-osaamista voidaan hyö­dyn­tää työy­hteisöis­sä ja jot­ka halu­a­vat viedä mind­ful­ness-taito­ja työy­hteisö­jen käyt­töön mm. työy­hteisö­jen kehit­täjät, esimiehet, työno­h­jaa­jat, val­men­ta­jat ja työter­veyshuol­lon henkilöstö.

Koulu­tuk­set pere­hdyt­tävät Mind­ful­ness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM-val­men­nu­so­hjel­maan ja annetaan avaimet ohjel­man itsenäiseen käyt­töön. Koulu­tus antaa valmi­udet ohja­ta yksilöille ja ryh­mille mind­ful­ness-har­joit­tei­ta ja soveltaa mind­ful­ness-läh­estymistapaa työy­hteisö­jen tarpeet huomioiden.

Mindfulness työssä ‑ohjaajakoulutus sopii sinulle, jos

  • olet koulut­ta­ja / työno­h­jaa­ja / val­men­ta­ja / Coach ja halu­at saa­da omaan tuote­va­likoimaasi uuden valmi­ik­si tuot­teis­te­tun palvelun
  • ja/tai toim­it työy­hteisön sisäl­lä ja halu­at käyt­tää oma­l­la työ­paikallasi Mind­ful­ness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM ‑val­men­nu­so­hjel­maa – kat­so tämän linkin kaut­ta lisäti­eto­ja ohjel­mas­ta
  • halu­at oppia ohjaa­maan mind­ful­ness-har­joituk­sia yksilöille ja ryh­mille
  • halu­at olla mukana levit­tämässä työy­hteisöille suun­nat­tu­jen mind­ful­ness-koulu­tusten/-val­men­nusten kaut­ta ter­veille työikäisille aikuisille kokon­ais­val­taista hyv­in­voin­tia ja työy­hteisön men­estys­tä tuke­vaa val­men­nu­so­hjel­maa
  • halu­at oppia kaiken oleel­lisen mind­ful­ness-har­joi­tusten tutk­i­tu­ista vaiku­tuk­sista
  • halu­at oppia kaiken oleel­lisen mind­ful­ness-har­joi­tusten parhaista käytän­nöistä työy­hteisö­jen ja yksit­täis­ten työn­tek­i­jöi­den kannal­ta
  • halu­at kah­den vuo­den lisenssin Mind­ful­ness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM ‑val­men­nu­so­hjel­maan
    halu­at nime­si Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jien listalle Mind­ful­ness Työssä ‑sivus­tolle ja kaik­ki sivus­ton kaut­ta tapah­tu­van markki­noin­nin hyödyt
  • halu­at vankan poh­jan oma­lle mind­ful­ness-har­joit­telulle­si

Valmistuttuasi Mindfulness- ohjaajaksi voit jatkaa edelleen Mindfulness työssä ‑ohjaajaksi.