Mindfulness työssä ‑ohjaajakoulutuksista sanottua

Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tus oli min­ulle tosi iso jut­tu. Se avasi mind­ful­nessin maail­man konkreet­tisel­la ja syväl­lisel­lä taval­la. Kokon­aisu­us oli käytän­nön­läheinen, teo­ri­aa ja har­joituk­sia sopi­vasti yhdis­tävä. Opet­ta­ja oli läm­min­henk­i­nen, kuun­tel­e­va, aito ja asiansa erit­täin hyvin osaa­va. Koulu­tus oli organ­isoitu toimi­vasti ja meitä kan­nustet­ti­in löytämään oma tyylimme val­men­taa. Pidin myös ren­nos­ta ja avoimes­ta ilmapi­iristä. Sain koulu­tuk­ses­ta uuden ihanan lisäam­matin ja kan­nus­ta­van yhteisön. Kiitos!”

Mirk­ka Niska­nen FM

Mind­ful­ness-ohjaa­ja, ihmette­ly­tutk­i­ja, tietoisu­us­fani ja paljon muuta

Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tus oli mie­lenki­in­toinen paket­ti viimeisimpiä mind­ful­nes­si­in liit­tyviä teo­ri­oi­ta ja tutkimuk­sia, hyviä kir­jal­lisia mate­ri­aale­ja sekä inspiroivaa ope­tus­ta ja monipuolisia käytän­nön har­joituk­sia. Koulu­tus­pros­essin aikana olen päässyt koke­maan mind­ful­ness-har­joi­tusten tuot­ta­mat hyödyt esimerkik­si stress­in­hallintaan ja itse­tun­te­muk­seen liit­tyen. Pidin dial­o­gis­es­ta oppimis­tavas­ta, jos­sa myös ryh­mäläiset tuot­ti­vat opetuk­seen paljon hyviä oival­luk­sia ja omako­htaisia koke­muk­sia. Olen vaku­ut­tunut, että sään­nöl­lisil­lä mind­ful­ness-har­joituk­sil­la voi lisätä esimerkik­si työssä jak­samista ja tun­net­ta kiireisenkin arjen hallinnasta.”

Sari Koli

Val­men­nus Cares­sa, Tampere

Mind­ful­ness Työssä-ohjaa­jak­oulu­tus laa­jen­si sekä koke­muk­siani että tietämys­täni Mind­ful­nes­sista. Kurssi oli yhdis­telmä tietoa, käytän­nön har­joituk­sia, itsere­flek­toin­tia, ohjaushar­joituk­sia ja ‑palautet­ta sekä eri­tyis­es­ti paljon hyviä keskustelu­ja ryh­män jäsen­ten kanssa. Monipuo­li­nen paket­ti, joka antaa laa­jat valmi­udet Mind­ful­nessin käyt­töön ja soveltamiseen työelämässä. Kan­nat­ti lähteä mukaan!”

San­na Niemelä

Kiitos antoisas­ta Mind­ful­ness Työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tuk­ses­ta. Olen todel­la tyy­tyväi­nen, että lähdin mukaan. Monipuo­li­nen kurssi. Toivon, että saamme viedä tätä oppia mon­een työy­hteisöön. 8‑askelta sopii toimi­alas­ta riip­pumat­ta arjen oppaak­si, erit­täin käytännönläheistä.”

Mar­ja Paavola

Oli etuoikeus olla mukana Mind­ful­ness Työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tuk­ses­sa. Opet­ta­jan ilmaisun selkeys ja tapa myötäelää opet­taes­saan loi oppimiselle ja oival­luk­sille suo­tu­isan alus­tan. Niiden varas­sa kurssista muo­dos­tui innoit­ta­va, ren­to ja voimaut­ta­va koke­mus. Koulu­tus­päivien aikana saimme tilaa pohtia asioi­ta yhdessä sekä val­ta­van määrän tietoa MF-alueelta.”

Kiitoksin ja uusin her­moy­hteyksin San­na Roine

Mind­ful­ness työssä-ohjaa­jak­oulu­tus oli luon­te­va jatko aikaisem­mille val­men­ta­jak­oulu­tuk­sil­leni. Menin koulu­tuk­seen sik­si, että saisin valmi­udet ohja­ta mui­ta ihmisiä, mut­ta ennen kaikkea sik­si, että saisin itsel­leni lisää työkalu­ja omaan elämääni.

Koulu­tus antoi min­ulle kuitenkin enem­män kuin osasin edes odot­taa. Sain mon­ta uut­ta saman­henkistä ystävää. Tun­neil­la tehdyt har­joituk­set, yhteiset aja­tusten-ja koke­musten vai­h­dot, mie­lenki­in­toiset keskuste­lut ja äärim­mäisen hyväksyvä ilmapi­iri oli ver­taansa vail­la. Ja mikä paras­ta, mind­ful­nes­sista ja har­joituk­sista on tul­lut luon­te­va, jopa elin­tärkeä osa omaa elämääni niin per­he-elämässä kuin työssäni muusikkona.

Koulu­tuk­sen innoit­ta­mana teen nyky­isin pitk­iä tietoisen läs­näolon­har­joituk­sia vähin­tään 4 ker­taa viikos­sa ja lisäk­si lyhyem­piä har­joituk­sia eri tilanteis­sa sekä tietysti epä­muodol­lisia har­joituk­sia pitkin päivää. Tämä takaa min­ulle tas­apain­oisen olon, mikä tun­tuu todel­lakin hyvältä. Tun­tuu siltä, että sään­nölli­nen har­joit­telu on aikaansaanut sen, että pystyn hal­lit­se­maan parem­min kehoani mie­leni avul­la. Tun­nistan parem­min omat rajani ja kehoni viestit siitä, mil­loin on lev­on aika.

Olen saanut lois­ta­van työkalun mm. stressin hallintaan ja ennal­taehkäisyyn. Tun­tei­den tun­nist­a­mi­nen ja niiden hyväksymi­nen on ollut min­ulle avaavaa ja se, että ajatuk­sia ja tun­tei­ta tulee ja menee. Haas­tavis­sa tilanteis­sa hyväksyn­tä ja muut mind­ful­ness- asen­teet ovat aut­ta­neet huikeal­la taval­la. Ja hen­gi­tysankkuri on aina läsnä.

Muusikon­am­ma­tis­sa esi­in­tymisjän­ni­tys on hyvin yleistä. Mind­ful­ness-taidot ovat olleet tässä asi­as­sa min­ulle itsel­leni lois­ta­vana apuna. Hen­gi­tyshar­joituk­set ennen kon­sert­tia ja jopa laval­la ovat osa esi­in­tymistäni. Halu­an aut­taa tule­vaisu­udessa eri­tyis­es­ti nuo­ria soit­ta­jia hal­lit­se­maan jän­nit­tämistä niin että he pystyvät naut­ti­maan esiintymisestä.

Odotan innol­la sitä, että saan jakaa tieto-taitoani toisille ihmisille. Muusikkona eri­tyis­es­ti min­ua kiin­nos­ta­vat oman alani ihmiset, musi­ikin ja muun esit­tävän taiteen alal­la toimi­vat mut­ta ehdot­tomasti kaik­ki ihmiset, jot­ka halu­a­vat elämään­sä ja työhön­sä hyvää oloa ja tas­apain­oa. Mind­ful­ness työssä-ohjel­ma on upea kokon­aisu­us, jota ylpey­del­lä lev­itän myös muille työyhteisöille.”

Satu Savio­ja

Viulisti Mind­ful­ness työssä-ohjaa­ja Las­ten ja nuorten mind­ful­ness-ohjaa­ja .b Elämän­taidon val­men­ta­ja Mas­ter Coach Enneagrammiohjaaja

Luulin tietäväni hyp­noter­apeut­ti­na jo etukä­teen melkoisen paljon tietoisu­us­taidoista, ja epäröin, kan­nat­taako täl­laiseen ohjausk­oulu­tuk­seen osal­lis­tua. Olen iloinen ja tyy­tyväi­nen, että osal­lis­tu­in Mind­ful­ness työssä ‑ohjaa­jak­oulu­tuk­seen. Aina voi oppia uut­ta! Koulu­tuk­ses­sa on annet­tu mind­ful­ness-tiedolle oivalli­nen rakenne. Lisäk­si teimme jatku­vasti hyväksyvän läs­näolon har­joituk­sia, mikä on ehdot­toman tärkeää asioiden sisäistämiseen. Hyväksyvää läs­näoloa ja sen ohjaamista ei opi vain kir­joista, vaan se pitää kokea itse. Uskon henkilöko­htais­es­ti, että tietoisu­us­taidot tule­vat lähivu­osi­na uud­is­ta­maan perus­teel­lis­es­ti koko organ­isaa­tiokult­tuurin. Se on hieno asia se!”

Kati Sarvela

Hyp­noter­apeut­ti, mind­ful­ness-ohjaa­ja, hll

Valmistuttuasi Mindfulness- ohjaajaksi voit jatkaa edelleen Mindfulness työssä ‑ohjaajaksi.